Algemene voorwaarden

Aircoartikelen.nl behoudt zich het recht voor om specificaties en/of prijzen zonder vooraankondiging te wijzigen.

Bij de samenstelling van de webcatalogus is de grootst mogelijke nauwkeurigheid in acht genomen voor een juiste vermelding van de artikelnummers, de omschrijvingen en de prijzen. Mochten desondanks toch nog onjuiste vermeldingen voorkomen, dan kunnen hieruit geen rechten ontleend worden.

De in deze webcatalogus opgenomen producten behoren tot het standaard leveringsprogramma van Aircoartikelen.nl

Bij afwijking gelden de volgende regels:

1. Artikelen die buiten het standaard leveringsprogramma vallen dienen altijd schriftelijk besteld te worden;

2. Indien deze artikelen niet geleverd kunnen worden zal Aircoartikelen.nl. u hiervan op de hoogte stellen;

3. Extra gemaakte kosten worden per factuur doorberekend;

4. Speciaal bestelde artikelen kunnen slechts bij vooroverleg en bij hoge uitzondering retour genomen worden.

5. Alle in deze webcatalogus vermelde prijzen zijn in Euros exclusief BTW.

6. Leveringen zijn af te halen of worden verzonden, orders vanaf 250,00 netto franco huis Nederland.

7. Voor orders met een netto waarde beneden € 100,00 geldt een KOT (Kleine Order Toeslag) van € 15,00. Daarnaast geldt voor orders beneden de € 250,00 een VKT (VrachtKosten Toeslag) van € 16,00 voor DHL transport en € 25,00 voor De Rooy Transport & Logistiek.

8. Expresse- en koerierskosten worden extra doorberekend.

9. Het exacte levertijdstip bij expresse zendingen kan niet worden gegarandeerd.

10. Betalingen: netto binnen 30 dagen na factuurdatum. Bank: ING , rek.nr. NL61 INGB 0006 0201 97 t.n.v. AIRCO SERVICE MARTIN

De algemene voorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

E-commerce voorwaarden

Artikel 1. Toegang:

1. Aircoartikelen.nl verleent het klantgedeelte van de website, door het verstrekken van unieke inloggegevens (inlognaam en wachtwoord, ook wel inlogaccount genoemd).

2. Via het besloten gedeelte van de website worden tussen Aircoartikelen.nl en haar klanten overeenkomsten gesloten, onder meer overeenkomsten waarbij aan de klant producten worden verkocht en waar tevens informatie wordt verstrekt over deze producten.

3. Door het plaatsen van aankooporders via het besloten gedeelte van de website van Aircoartikelen.nl aanvaardt en verbindt de klant zich ertoe de hier vermeldde voorwaarden na te leven.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de inloggegevens (inlognaam en wachtwoord, ookwel inlogaccount genoemd) vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden te verstrekken. De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor zijn inloggegevens.

5. Aircoartikelen.nl heeft het recht om bij misbruik of bij vermoeden van misbruik het inlogaccount te blokkeren c.q. op te heffen zonder de klant hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 2. Bewijs en totstandkoming:

1. Een overeenkomst op het besloten gedeelte van de website komt tot stand na schriftelijke bevestiging van een bestelling via het besloten gedeelte van de website van Aircoartikelen.nl aan de klant.

2. Een bevestiging kan ook bestaan uit een elektronisch bericht, in welk geval een bewijs van verzending van dit bericht aan de klant tevens geldt als bewijs van een door de klant ontvangen verklaring.

3. Voor zover toepasselijk nationaal recht dit toestaat, komen Aircoartikelen.nl en de klant overeen; dat in het geval van een geschil de elektronische registratie van het verzonden of ontvangen bericht of de reproductie van deze registratie, in recht bewijs vormt voor de daarin vervatte feiten, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

4. Aircoartikelen.nl is te allen tijde gerechtigd om een opdracht niet uit te voeren indien zwaarwegende redenen, waaronder meer begrepen onvoldoende limiet, onjuiste of onvolledige informatie, verminkingen, vertraging, afdwaling, evenals onbevoegde kennisneming, wijziging en/of verzending van een opdracht.

5. De klant erkent dat elk aankooporder, geplaatst via de website, waarbij de inloggegevens (inlognaam en wachtwoord, ook wel inlogaccount genoemd) wordt vermeld of gebruikt, een geldig een bindende aankooporder is en, ter uitsluiting van alle twijfel, het equivalent is van een ondertekende aankooporder.

6. De klant is verplicht zorg te dragen voor een correcte aanlevering van haar relevante gegevens. Hieronder vallen o.a. adres en e-mailgegevens. De klant is verplicht om wijzigingen in deze gegevens direct aan Aircoartikelen.nl door te geven.

7. De klant erkent dat de definitieve bevestiging van de order met daarin onder meer prijzen, aantallen en afleverdata, tot stand komt met de reguliere orderbevestiging die de verkoopafdeling na controle van de weborder verstuurd.

8. Met in achtneming van artikel 2.7 erkent de klant dat aan prijs- en artikelinformatie op de website zoals bijvoorbeeld prijzen, kortingen en voorraadindicaties geen rechten kunnen worden ontleend.

9. Met in achtneming van artikel 2.7 en 2.8 kunnen aan de e-mails die de website genereert geen rechten worden ontleend. Specifiek is de e-mail die de klant ontvangt na het plaatsen van een aankooporder. Deze e-mail is bedoeld als een overzicht van de bestelling.

Artikel 3. Informatie op de website

1. Bij de samenstelling van de webcatalogus is de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid in acht genomen voor een juiste vermelding van de artikelnummers, de omschrijvingen, voorraadindicaties, prijzen en andere informatie. Mochten desondanks toch nog onjuiste vermeldingen voorkomen, dan kunnen hieruit geen rechten ontleend worden.